La Seguretat Social a Andorra (CASS)

El sistema andorrà de Seguretat Social està centralitzat en una única institució pública, encarregada de la gestió administrativa, financera i tècnica de tot el sistema: la Caixa Andorrana de Seguretat Social, També designada amb les sigles Cas.

L'objectiu d'sistema andorrà és fer prevaler l'article 30 de la Constitució d'Andorra de 1993: «Es reconeix el dret a la protecció de la salut ia rebre prestacions per atendre altres necessitats personals. Amb aquestes finalitats, l'Estat garantirà un sistema de Seguretat Social ». És a dir, garantir la protecció, En la modalitat contributiva i no contributiva, de les persones assegurades, directes o indirectes, mitjançant les prestacions adequades.

La CASS

La CASS és una entitat parapública creada el 1966 que té la missió d'assegurar la gestió administrativa, tècnica i financera de sistema andorrà de seguretat social, Sota el control de Govern. El seu funcionament es regeix per la la Llei 17/2008 de la seguretat social i té com a principals missions:

 • Formalitzar inscripcions, altes, baixes i variacions de dades Percebre les cotitzacions socials
 • Fer efectives les prestacions
 • Assumir les tasques d'inspecció i de control inherents a la seva missió
 • Gestionar el contenciós fins a la recaptació de les sumes degudes i / o fins a l'aplicació de les sancions corresponents
 • Citar i reclamar per via judicial els deutors i els infractors
 • Totes aquelles funcions previstes per la Llei de la seguretat social o per qualsevol altra normativa

Per al compliment de la seva missió, la CASS té personalitat jurídica pròpia i plena capacitat d'obrar, amb la plenitud de drets i obligacions inherents. Aquesta institució està facultada per aplicar les normes tècniques i administratives dels tractats i els convenis internacionals referents a la seguretat social i pot crear les comissions que es considerin necessàries per al desenvolupament de les seves funcions.

Branques de la Seguretat Social

La seguretat social està formada per dues branques o vessants diferents de protecció:

Composició de el sistema

Al seu torn, el sistema està compost pel règim general, que és a què s'adhereixen la majoria de les persones, i l'especial pensat per a aquells que no puguin incloure en el règim general.

Règim general

Règim especial

Cotitzacions a la Seguretat Social

La legislació d'Andorra estableix que a la Seguretat Social han d'aportar totes les persones actives amb un import de 22% de l'salari brut. En base a això i segons la tipologia de l'activitat es cotitza d'una manera o altra. 

Cotitzacions de treballadors per compte d'altri

La llei andorrana estableix que per els assalariats per compte aliè la CASS ha de recaptar el 22% del seu salari brut mensual. Aquest import queda repartit entre treballador i la empresa contractant:

 • Els treballadors han de destinar un 6,5% del seu salari brut mensual a les arques de la CASS distribuïts en un 3% a la branca general i un 3,5% en la branca de jubilació
 • L'empresa ha d'aportar el 15,5% de el salari (7% per a la branca general i 8,5% per a la de jubilació)

Tanmateix, és  l'empresa la que s'encarrega d'abonar mensualment les quantitats directament a la CASS, i per això algunes empreses decideixen assumir un major percentatge de les cotitzacions per així alliberar en part als seus treballadors.

Cotitzacions de treballadors per compte propi

Els treballadors autònoms a Andorra, (Incloent empresaris que realitzin funcions dins la seva societat com les relatives a l'administració de la mateixa) a l'ésser considerats treballadors estan també subjectes a el règim de la Seguretat Social. La diferència radica que tenen un sistema propi en el qual totes les cotitzacions van a càrrec seu.

Per aconseguir el propòsit inicial que la contribució sigui de l'22% de l'salari, s'estableix com a base mínima de cotització el salari mitjà andorrà de l'any anterior a l'any en curs en què es contribueix. Sobre aquesta base s'aplica el percentatge del 22% del salari que la legislació andorrana considera que ha de representar la cotització a la seguretat social.

Com que el salari mitjà a Andorra cada any ronda els 2.000-2.500€, la quota o cotització per als treballadors per compte propi resulta en 480€-550€ mensuals cada any. Per exemple, el salari mitjà andorrà durant 2021 va ser de 2.158,40€ amb la qual cosa la cotització social el 2022 va ser 474,85€ mensuals durant tot l´any. Finalment, el salari mitjà el 2022 va ser de 2.186€ mensuals, amb la qual cosa la cotització social del 2023 va ser de 502,63€.

Recentment ha estat publicat al BOPA el salari mitjà de les persones cotitzants a la CASS, resultant 2.426,70 €. Per tant, la quota de la seguretat social per al 2024 és de 533,87€, que és el que correspon al 22% d'aquesta xifra. Tot i que cal remarcar que es pot optar a reduccions complint certs requisits.

D'aquesta quantitat total, es destina un 10% per a la branca general i un 12% per a la jubilació del treballador autònom. Tot i això, cal assenyalar que aquells autònoms que compleixin certs requisits especificats per la mateixa CASS podran acollir-se a reduccions i pagar menys mensualment, per exemple treballadors per compte propi de nova cotització durant el primer any de la seva alta. En el cas d'Andorra cal destacar que és la mateixa CASS la que decideix qui pot ostentar aquesta condició i qui no. Poden llegir més informació aquí.

Sanitat i salut a Andorra

La sanitat és un dels punts més forts que té el Principat d'Andorra. com comentàvem en l'article dedicat a això, És un sistema que ha entrat en nombrosos tops de rànquings i durant diversos anys, i que està basat en els principis de corresponsabilitat, solidaritat i llibertat de metge. Així doncs es tracta d'un sistema de copagament amb subvenció completa per als més desfavorits i que funciona mitjançant convenis entre les escoles de professionals de la salut i la pròpia CASS.

Els costos, a més, en la majoria dels casos es suporten primer per l'usuari, i després la CASS reemborsa l'import no subvencionat per transferència o un altre mètode similar. Els percentatges aplicats són:

 • En ambulatoris o centres de salut, per consultes o visites d'especialistes, la Cas cobreix com a mínim el 75% del cost.
 • En cas de hospitalització la cobertura sanitària és de l' 90% de les despeses, Permetent a més el pagament directe de l'percentatge no cobert per la seguretat social.
 • Les despeses causades per accidents laborals o malalties professionals i els parts estan coberts al 100%.
 • Finalment si les seves despeses de salut a Andorra estan efectuats davant serveis no afiliats a la seguretat social andorrana, els reemborsaments estan poden ser de fins al 33% de total.

 

Conveni de seguretat social i sanitat Andorra-Espanya

Andorra té signats, a més de convenis de no doble imposició, també convenis de seguretat social amb altres països. Els més destacats són els relatius a França ia Espanya. sobre el conveni entre Espanya i Andorra poden llegir en aquest article.

Encara caldria veure cada conveni punt per punt, en general aquests acords estan basats en la reciprocitat, de manera que una persona pugui obtenir atenció de seguretat social en l'altre país i aquest li carrega el cost a l'estat de país de què és resident . Així, una persona resident a Andorra que visiti Espanya, queda assegurada i pot rebre assistència en aquest país, i els costos es carreguen a la seguretat social andorrana.

Preguntes freqüents

Per regla general s'aplica un 22% sobre el salari brut, de el qual el 6,5% el paga l'empleat i el 15,5% restant l'ocupador. Aplicat sobre la base mínima dels treballadors per compte propi (autònoms) resulten uns 500€ mensuals.

Sí, es pot, i està regulat pel Conveni de Seguretat Social entre Espanya i Andorra. Cada país abona les seves pròpies prestacions pendents directament a beneficiari. Poden llegir més en nostre article a l'respecte.

Un dels principis de la sanitat andorrana és la coresponsabilitat per mitjà de l'copagament. Així, la CASS cobreix de l'75% a l'100% de les despeses sanitàries subvencionats segons el cas, com vam explicar en nostre article sobre la sanitat.

Segons el país a què ens referim i el conveni que tingui Andorra amb aquest. A Espanya concretament, s'atén a l'beneficiari amb càrrec a les administracions andorranes.

Li agradaria viure a Andorra? Contacti amb nosaltres i expliqui'ns el seu cas. Li resolem totes les qüestions i l'acompanyem en tot el seu procés d'establiment al país, així com la creació i obertura de la seva empresa. Li oferim suport integral.

Seguretat Social a Andorra: Caixa Andorrana de Seguretat Social o CASS