Viure a Andorra: requisits i 5 formes

Molts clients i usuaris busquen sobre els requisits necessaris que s'han de complir per poder viure a Andorra, Especialment sent espanyol. No obstant això, aquesta qüestió és una mica més complicada ja que Andorra disposa d' diversos tipus de permís de residència diferents, cadascun amb els seus requisits, els seus drets i obligacions, els seus tràmits i la seva documentació necessària.

Així doncs, segons els objectius i el que es vulgui fer al país es pot obtenir una autorització o una altra, o serà més pertinent una o altra. És per això que parlem de formes d'aconseguir viure a Andorra, i no dels requisits en si. En aquesta pàgina mostrem les 5 formes actualitzades segons les modificacions del 2024 aplicades a la Llei d'Immigració andorrana.

Diferència entre residència activa i residència passiva

El primer concepte que cal tenir en compte per saber com viure a Andorra és la diferència entre residència activa i passiva que fa la legislació andorrana. En general:

 • residència activa fa referència a aquells permisos que atorguen dret a viure i treballar a Andorra, és a dir, converteix el titular en resident actiu (treballador). Cal mudar-se a Andorra i establir-se de forma permanent.
 • residència passiva s'utilitza per designar els permisos que permeten només residir a Andorra, però no treballar al país (no exercir activitat econòmica). No cal mudar-se a Andorra (només estar més de 90 dies).
Per tant, els titulars d'un permís de residència activa estan obligats a tributar a la CASS (seguretat social andorrana) pel fet dexercir activitat econòmica, mentre que els titulars dun permís de residència passiva poden decidir no fer-ho. Per a cada categoria de residència hi ha nombrosos tipus de permís cadascun amb les classificacions, particularitats i excepcions. Per exemple a la residència activa el treball pot ser per compte propi o aliè, i el tipus de residència més famós és lanomenat de residència no lucrativa.

Les 5 formes de viure a Andorra

Així doncs, en base a aquests tipus de permís, considerem que existeixen de forma general quatre formes per viure al Principat, segons l'objectiu que es tingui i l'activitat econòmica i professional que es faci. Totes les formes de mudar-se a Andorra comparteixen una sèrie de requisits i documentació comuna, a saber:

 • identificació en còpia i original: per a persones de la Unió Europea o d'l'Espai Econòmic Europeu DNI, Per a altres el Passaport.
 • Certificat d'antecedents penals net, Tant de país d'origen com dels països en què s'ha residit fins a la data.
 • Omplir i signar una declaració jurada dels antecedents penals anteriors.
 • Documentació que verifiqui l'estada al Principat (contracte de lloguer, Títol de propietat d'un immoble, etc.).
 • Documents sobre de l'estat civil:
  • En cas de persona soltera, el certificat oficial de solteria o omplir i signar una declaració jurada de la mateixa.
  • En cas de casat, el certificat oficial de el matrimoni.
  • En cas de divorciat, fotocòpia i original de la sentència de separació.
  • Si és vidu o vídua, fotocòpia i original de l'certificat de defunció de l'cònjuge.
  • Finalment si és una parella de fet un certificat oficial que expel·leix el Registre Civil andorrà.
 • Fer una breu revisió mèdica amb èxit.

Treballador o empleat

Es tracta de la manera més entenedora d'aconseguir viure i treballar a Andorra. Per això la persona interessada ha de ser contractada laboralment per una societat jurídica andorrana, Ja sigui pública o privada. Així es pot optar a el permís de residència activa i treball per compte d'altri i després d'estar al país un mínim de 183 dies la residència fiscal. Segons el tipus de contracte, el permís podrà ser temporal o indefinit, estant el temps de l'permís restringit el temps de l'contracte laboral. Per anar a viure a Andorra d'aquesta manera es pot requerir, a més dels requisits comuns anteriors:

 • contracte laboral de l'empresa andorrana en la qual es va a treballar.
 • currículum vitae de la persona contractada, buscant tenir informació rellevant de la seva formació i experiència.
 • Altres tràmits sobre condicions salarials i professionals: Es poden exigir des de proves acadèmiques, títols i experiència laboral fins a punts de seguretat social o butlletins de salari.
 • Omplir i signar una declaració jurada de el pla de formació.
 • diligència de inscripció a el Comú.
 • Omplir i lliurar la sol·licitud d'autorització d'immigració per a residents actius per compte aliè.

La inscripció al Comú en el qual resideix ha de realitzar- com a màxim tres mesos després d'obtenir l'autorització, tal com s'ha compromès durant a fer signant la diligència.

Cal destacar també que el més difícil d'aquesta forma de residir a Andorra és obtenir un contracte laboral sent estranger, especialment indefinit ja que la legislació andorrana restringeix la contractació de no residents.

 

Professional liberal o titulat

Aquesta forma de viure a Andorra consisteix a obtenir el permís de residència i treball per compte propi exercint com a professional titulat. És una figura jurídica és l'equivalent a la d'autònom a Espanya o altres països, però a Andorra està molt més restringida, ja que únicament està permesa per persones amb educació universitària que puguin adherir-se a un col·legi professional o equivalent i per a certes activitats econòmiques definides.

A més, la seva aprovació depèn directament de govern segons les característiques dels títols i els centres que els emeten, les característiques de l'activitat econòmica, els contingents disponibles per a la professió considerada, etc. Quan parlem professionals titulats hem de pensar en advocats, enginyers de diversos tipus, arquitectes, economistes, etc. De manera similar a el cas anterior, els seus requisits són:

 • currículum vitae de la persona interessada amb informació rellevant de la seva formació i experiència.
 • Omplir i lliurar la sol·licitud d'autorització d'immigració per a residents actius per compte propi.
 • Acreditar que s'ha obtingut la autorització d'exercici de la professió liberal per part de Govern i la col·legiació de col·legi professional corresponent en un termini màxim de 3 mesos.
 • donar-se d' alta a la CASS i cotitzar mensualment en règim de professional titulat.
Així doncs, l'avantatge d'aquesta manera és que és molt barat, Ja que a diferència del de empresari (que veurem a continuació no requereix la constitució d'una societat amb totes les despeses que comporta i tampoc el dipòsit de 50.000€ a l'AFA al no tractar-se d'una inversió estrangera. Podeu llegir més sobre aquesta forma de residir a Andorra com a autònom aquí. Actualment és la millor manera d'establir-se al país sense cap mena de dubte. Podeu contactar amb nosaltres en cas d'estar-hi interessats.
 
La òbvia desavantatge és que està molt restringit a causa de que cal disposar d'un títol de formació terciària i aconseguir que sigui homologable per una institució educativa andorrana, a més d'haver de col·legiar i que el Govern de país et permeti exercir de professional liberal. D'altra banda, a l'exercir com a persona física es té tota la responsabilitat dels deutes i ingressos i està limitat a exercir l'activitat professional que la formació permet.
 
 

Empresari o emprenedor

la forma més fàcil, però també la més cara. Per a això cal muntar un negoci a Andorra constituint una societat andorrana i obtenir el permís de residència activa i treball per compte propi mitjançant aquesta inversió estrangera, Sent administrador i soci de la societat acabada de crear. Després de residir 183 dies o més al país s'aconsegueix la residència fiscal. Els requisits per accedir d'aquesta manera a viure a Andorra són:

 • currículum vitae de la persona interessada amb informació rellevant de la seva formació i experiència.
 • Omplir i lliurar la sol·licitud d'autorització d'immigració per a residents actius per compte propi.
 • Haver obtingut l'autorització de inversió estrangera.
 • Haver constituït efectivament la societat.
 • tenir una participació de més del 34% sobre el total de l'capital social.
 • Exercir un càrrec en l'administració de l'empresa.
 • Acreditar que la societat és titular d'un comerç degudament registrat i en activitat en màxim tres mesos.
 • Fer efectiu el dipòsit de la fiança de 50.000 € a l'Autoritat Financera Andorrana (AFA).
 • donar-se d' alta a la CASS i cotitzar mensualment en règim d'empresari.
D'aquesta manera qualsevol activitat que es pugui emmarcar en l'objecte social d'una empresa pot exercir sense problemes. A més, en percebre rendes també com a càrrec de la societat el tipus efectiu total màxim tributat en impostos directes és sempre menor al 10% de les rendes percebudes, es té responsabilitat limitada i la flexibilitat que dóna operar mitjançant una societat. És un fet que els impostos a Andorra són molt atractius.
 
Com a desavantatge per tant hem d'esmentar el alt cost, tant en termes monetaris (Costos de constitució i manteniment de l'empresa, provisions de capital social i de la fiança de l'AFA, etc.) com de temps (requereix de dos a tres mesos de procediment i tràmits). La pujada de la fiança a l'Autoritat Financera Andorrana des de 15.000€ a 50.000€ des del 2023 ha fet que aquesta forma d'establir-se a Andorra sigui problemàtica i poc interessant.

Per reagrupament familiar

Es tracta de viure a Andorra obtenint qualsevol permís de residència activa per reagrupament familiar duna altra persona titular d´un permís de residència activa. Aquest permís de residència aplica només a familiars directes de la persona titular de la residència a Andorra original, que grosso modo són cònjugue, fills i ascendents majors de 65 anys. A més dels requisits comuns cal aportar:

 • Documentació acreditativa d'assegurança sanitària de les persones a reagrupar i declaració jurada de compromís.
 • Còpia de l'autorització d'immigració de titular.
 • Documentació acreditativa de capacitat o solvència econòmica.
 • Altres documents segons el familiar que es tracti, edat, etc.
Com indiquem a la nostra pàgina sobre els permisos de residència a Andorra, després dels canvis aplicats a la Llei d'Immigració el 2022 s'ha d'aportar certificació emesa per banc andorrà de capacitat econòmica i també demostrar la residència efectiva amb la cotització de tres mesos complets a la Seguretat Social. La capacitat econòmica s'atorga demostrant la percepció de rendes equivalents al 70% del salari mínim andorrà per al reagrupament de cada adult i del 40% per cada menor.
 

Residència passiva o no lucrativa

A causa de que, com dèiem abans, els permisos de residència passiva autoritzen a residir però no a treballar, aquesta forma d'aconseguir viure a Andorra és la més indicada per a aquells que no vulguin exercir cap activitat al país. com a més requereix d'una gran inversió i només requereix la residència efectiva al país de més de 90 dies, Sol ser la forma de ancians jubilats, Grans executius o directius de multinacionals que viatgen molt, esportistes retirats o grans patrimonis familiars.

Consisteix en obtenir el permís de residència passiva a través del seu mètode bàsic, sent professional amb projecció internacional o per raons d'interès científic, cultural o esportiu. Amb aquest permís no es pot tenir rendes salarials provinents d'Andorra de cap tipus, però sí que es poden percebre rendiments de capital com a interessos, rendiments arrendataris o dividends. A més dels requisits comuns, cal complir:

 • Omplir i signar un compromís de viure al país durant un mínim de 90 dies a l'any.
 • Tenir cobertura i assegurança de sanitat i de jubilació per a Andorra, ja sigui públic (CASS) o privat.
 • Demostrar que es perceben ingressos superiors a l'300% de el salari mínim anual vigent a Andorra.
 • Inscriure al Comú pertinent i obtenir el seu certificat en un període màxim d'un mes.
 • Omplir i lliurar la sol·licitud d'autorització d'immigració per a residents passius.
 • Fer efectiu el dipòsit de la fiança de 47.500€ a l'Autoritat Financera Andorrana (AFA).
 • Invertir almenys 600.000 euros en actius andorrans dels següents actius:
  • Béns immobles situats en el territori de el Principat d'Andorra.
  • Participacions en el capital social o en els fons propis de societats residents al Principat d'Andorra.
  • Instruments de deute o finances emesos per entitats residents al Principat d'Andorra.
  • Instruments de deute públic emesos per qualsevol administració de el Principat Andorra.
  • Productes d'assegurança de vida contractats amb entitats residents al Principat d'Andorra.
  • Dipòsits a l'AFA (Autoritat Financera Andorrana) no remunerats.
 • signar una declaració de compromís a fer aquesta inversió en un termini màxim de sis mesos.
En cas d'invertir sobre béns immobles almenys un haurà de tenir un valor superior a 400.000 €. A més, l'única excepció al requisit d'invertir 600.000€ és, segons la legislació sobre immigració del 2023 i el 2024, la inversió en un Fons d'Habitatge habilitat pel govern andorrà per construir habitatges de protecció social. En aquest cas, el requisit d'inversió a realitzar és de «només» 400.000€.
 

Una altra cosa remarcable daquesta manera és que el titular principal pot fer residents els seus familiars també en el mateix permís, tenint-los a càrrec seu. Aquests familiars només han d'aportar la documentació bàsica ja que resideixen a càrrec del titular, i cal abonar-los 9.500€ extra com a fiança a l'AFA per cadascun d'ells. Així, una parella de jubilats dipositaria 57.000€ en aquesta institució.

D'altra banda, atès que no s'exerceix activitat econòmica al Principat d'Andorra no cal cotitzar la CASS o la seguretat social. No obstant això, en cas de no cotitzar, és obligatori justificar i tenir en vigència per a Andorra una cobertura i una assegurança per malaltia, incapacitat i vellesa tant per a la persona sol·licitant com per a les persones a càrrec seu, per tot el temps de vigència de la mateixa cobertura, a excepció dels menors d'edat i els més grans de seixanta anys, els quals només han de justificar i tenir en vigència per a Andorra una cobertura i assegurança per malaltia (cobertura sanitària).

Viure a Andorra o Barcelona?

Atès que Barcelona queda molt a prop d'Andorra, molta gent de la ciutat es planteja si és millor viure-hi oa la ciutat catalana. La veritat és que és molt millor el Principat per moltes coses. A continuació enumerem algunes:

Encara que hi pot haver alguns motius més, en qualsevol cas cal tenir en compte que Barcelona és a només dues hores amb cotxe del Principat. Una persona habituada a Barcelona hi podria viure a Andorra la major part del temps i visitar sovint la capital de Catalunya, gaudint així del millor de la muntanya i del millor de la platja i d'una de les ciutats més boniques de tot Europa.

Impostos al viure a Andorra

L'avantatge més gran reconegut a Andorra per viure és els seus baixos impostos. I és que a Andorra el més car és la seguretat social, que suposa el 22% del salari dels treballadors. Tots els altres impostos són molt més baixos que als països del voltant. Per exemple, l'IRPF suposa un tipus entre el 0% i el 10%, i l'IVA entre el 0% i el 4.5%. També limpost de societats, que és un tipus general del 10%. Pot llegir més sobre els impostos a Andorra aquí.

en conclusió

Aquestes són les 5 formes bàsiques de viure a Andorra. En general, la més freqüent sol ser la de ser empresari, que és la que solen fer la majoria de YouTubers, o bé comprar una casa i obtenir el permís de residència passiva, com fan nombrosos esportistes, famosos, directius i jubilats entre d'altres. Això és degut a que obtenir un contracte laboral com a estranger és difícil. Tot i això, a causa de l'alt import de fiances a l'AFA actualment la millor opció per viure a Andorra és ser professional titulat. Tot i que és una opció restringida a titulats universitaris, té un cost molt baix i resulta molt interessant.

Vol viure a Andorra?
Contacti amb nosaltres i expliqui'ns el seu cas. Li podem ajudar.
Viure a Andorra: requisits i 5 maneres de fer-ho

Preguntes freqüents

De manera general hi ha 5 formes diferents per aconseguir viure a Andorra sent estranger, cadascuna amb els seus objectius, tipus de permís, requisits i documentació.

A Andorra, s'utilitza el terme residència activa per nomenar els permisos de residència que autoritzen a viure ia treballar, i residència passiva per als que només autoritzen a viure, però no a treballar.

Cal o aconseguir un contracte laboral amb alguna empresa andorrana, o ser professional autònom amb un títol educació terciària, o crear una societat a Andorra i treballar-hi com a empresari.

Estar identificat i sense antecedents penals i tenir un objectiu d'inversió o activitat econòmica allà (contracte laboral, títol professional, empresa o inversió al país).