Residència a Andorra: permís i tràmits

Per viure de manera efectiva al Principat d'Andorra és necessari disposar d'una autorització o permís a aquest efecte. No obstant això, hi ha diversos tipus de permís d'immigració, cadascun amb els seus drets i obligacions, requisits, condicions, documentació necessària i tràmits.

El propòsit d'aquesta pàgina serà justament desgranar els diferents tipus d'autoritzacions i indicar els casos típics en els quals podrien aplicar aquests permisos.

Permís de residència i treball (compte d'altri)

Drets

Aquest permís autoritza a residir i treballar per compte d'altri al país de manera permanent i efectiva durant la vigència de l'autorització.

Obligacions

 • Acollir-se a la quota reglamentàriament establerta.
 • Disposi d'un contracte de treball indeterminat amb una empresa legalment constituïda al país.
 • Establir la residència permanent i efectiva a Andorra

Renovacions

 • La primera autorització és d'un any
 • Renovació tres vegades per períodes de dos anys
 • Renovacions posteriors per deu anys excepte nacionals de Estats amb CDI amb Andorra

Documentació necessària

Es pot requerir, entre d'altres: passaport, fotografia de carnet, antecedents penals, document d'allotjament i de l'estat civil, currículum, extracte de punts de la Cas, Certificat de residència de l'Comú i butlletins de salari.

Permís de residència i treball per compte propi

Drets

Aquest permís autoritza a residir i exercir una activitat per compte propi al país de manera permanent durant la vigència de l'autorització.

Obligacions

 • Acollir-se a la quota reglamentàriament establerta.
 • Exercir una activitat per compte propi.
 • Establir la seva residència de forma permanent al Principat d'Andorra.

Renovacions

 • La primera autorització és d'un any
 • Renovació tres vegades per períodes de dos anys
 • Renovacions posteriors per deu anys excepte nacionals de Estats amb CDI amb Andorra

Documentació necessària

Es pot requerir, entre d'altres: passaport o DNI, fotografia de carnet, antecedents penals, document d'allotjament i de l'estat civil, currículum, documentació per inversió estrangera o professional liberal, extracte de punts de la Cas, Certificat de residència de l'Comú.

És important remarcar que en cas d'una inversió estrangera cal fer efectiu i dipositar a l'Autoritat Financera Andorrana (AFA) l'import de quinze mil euros (15.000 euros) no remunerats. Més endavant explicarem més clarament que és això de el dipòsit de l'AFA i les seves raons.

Residència i immigració a Andorra, residència per compte propi, Andorra Insiders

Permís de residència sense treball o passiva

Aquest permís de residència és una mica especial, ja que es pot obtenir de quatre formes diferents, Cadascuna d'elles amb els seus requisits, tràmits, documentació necessària i obligacions extra. La principal i majoritària és l'anomenada «sense activitat lucrativa», i és la que primer tractarem.

Drets

Autoritza a residir al país durant la vigència de l'autorització sense exercir cap activitat laboral ni professional.

Obligacions

 • Acollir-se a la quota reglamentàriament establerta
 • Establir la residència principal i efectiva a Andorra durant a el menys 90 dies per any natural sense exercir cap activitat laboral ni professional

Període i renovacions

 • Autorització inicial i primera renovació per dos anys
 • Segona renovació per tres anys
 • Successives renovacions per deu anys excepte nacionals de Estats amb CDI amb Andorra (*).

(*) Excepte la residència per a ingrés en centres geriàtrics o en centres de cures mèdiques o terapèutiques, el període és d'un any prorrogable i renovable any a any.

Documentació necessària

Es pot requerir, entre d'altres: passaport o DNI, fotografia de carnet, antecedents penals, document d'allotjament i de l'estat civil, currículum, demostrar ingressos anuals superiors a el 300% de l'salari mínim anual vigent o certificat de residència de l'Comú.

Residència sense activitat lucrativa

Per obtenir el permís de residència sense treball per aquesta via, el demandant ha de demostrar el seu compromís amb el país i de forma permanent i efectiva invertir a el menys 400.000 € en actius andorrans. Concretament a les següents tipologies d'actius:

 • Béns immobles situats en el territori de el Principat d'Andorra.
 • Participacions en el capital social o en els fons propis de societats residents al Principat d'Andorra.
 • Instruments de deute o finances emesos per entitats residents al Principat d'Andorra.
 • Instruments de deute públic emesos per qualsevol Administració pública de el Principat Andorra.
 • Productes d'assegurança de vida contractats amb entitats residents al Principat d'Andorra.
 • Dipòsits no remunerats a l'Autoritat Financera Andorrana (AFA).

No obstant això, d'aquests 400.000 €, la persona titular principal de fer efectiu i dipositar a l'Autoritat Financera Andorrana (AFA) l'import de 50.000 euros no remunerats, així com 10.000 euros no remunerats per cadascuna de les persones al seu càrrec que adquireixin la condició de resident sense activitat lucrativa. Aquests imports seran objecte de deducció respecte de la quantitat referida en l'apartat anterior.

Residència per a professionals amb projecció internacional o interès científic, cultural o esportiu

Aquest permís autoritza a residir al país durant la vigència de l'autorització i també a desenvolupar una activitat professional sempre que:

 • La seu o la base en què es desenvolupa l'activitat professional estigui situada en el territori de el Principat d'Andorra.
 • La persona professional amb projecció internacional compti màxim amb una persona contractada en règim laboral.
 • A l'almenys el 85% dels serveis prestats per la persona professional siguin utilitzats en qualsevol altre país o territori diferent de l'andorrà.
A més, la persona titular principal de l'autorització ha de:
 
 • Fer efectiu i dipositar l'import a l'Autoritat Financera Andorrana (AFA) de 50.000 euros més 10.000 euros no remunerats per cadascuna de les persones al seu càrrec.
 • Acreditar la viabilitat econòmica de l'activitat que pretén dur a terme i demostrar que aquesta activitat generarà els recursos econòmics suficients que li permetin, tant a ella com a les persones al seu càrrec, residir a Andorra.
 • Acreditar que disposa d'un nivell suficient de qualificació i experiència professional en el sector en què s'emmarqui l'activitat que desenvolupi o en el cas d'interès cultural, científic o esportiu aportar una còpia de qualsevol document que acrediti la xifra d'ingressos derivats, durant l'any anterior a l'obtenció de l'autorització, de la activitat en la qual s'emmarca l'autorització.
 

Residència per ingrés en centres geriàtrics o en centres de cures mèdiques o terapèutic

Autoritza a residir al país durant la vigència de l'autorització en un centre geriàtric privat o en un centre de cures mèdiques o terapèutiques privat durant al menys 90 dies per any natural, sense exercir cap activitat laboral o professional.

Permís de residència per reagrupament

Aquest permís autoritza a residir a Andorra a l'reagrupat amb una persona de nacionalitat andorrana o amb el titular d'una autorització de residència i treball (Sigui per compte propi o aliè), sempre que aquests resideixin al país. El poden sol·licitar, d'acord amb la legislació vigent:

 • El cònjuge o el membre de la unió estable de parella.
 • Els seus fills menors d'edat, i els fills menors d'edat de l'cònjuge tingui la guarda i custòdia legals.
 • Els seus fills majors d'edat, i els fills majors d'edat de l'cònjuge, a càrrec i els que exerceixi la tutela legal o que tingui sota la seva protecció en el marc d'una institució similar.
 • Els ascendents a càrrec que tinguin com a mínim 65 anys o que estiguin jubilats.
 • Altres persones que les esmentades quan la persona sol·licitant exerceixi la tutela legal o tingui sota la seva protecció en el marc d'una altra institució similar reconeguda per l'ordenament jurídic andorrà i no contrària a l'ordre públic nacional, sempre que ambdós progenitors hagin perdut o hagi quedat extingida la pàtria potestat.

Renovacions

 • Període de deu anys quan el reagrupament és amb una persona de nacionalitat andorrana

 • Amb el titular d'una autorització de residència i treball, es lliura per una durada inicial d'un any, renovable tres vegades per períodes de dos anys i amb renovacions posteriors es lliuren per de deu anys (a excepció dels nacionals d'estats amb CDI) .

Documentació necessària

Es pot requerir, entre d'altres: passaport o DNI, fotografia de carnet, antecedents penals, document d'allotjament i de l'estat civil, document acreditatiu d'una assegurança sanitària, documents acreditatius dels mitjans econòmics de la persona sol·licitant i dels seus ingressos (si té ), documents acreditatius de l'vincle familiar amb la persona que sol·licita i altres documents.

Dipòsit en el AFA

Recentment les autoritats andorranes van disposar que per a inversions estrangeres (permís per compte propi com a administrador d'una societat) i residències passives cal dipositar com a fiança a la Autoritat Financera Andorrana (AFA) un determinat import en euros.

El motiu, sigui ben fundat o no i la quantitat excessiva o no, va ser que anteriorment havia incidents de falsos autònoms i persones que abandonaven el país després d'haver residit deixant deutes davant les administracions andorranes. Per pal·liar això, van decidir fer obligatori el pagament d'una fiança com a demostració que realment es volia invertir al país i es tenia un compromís amb el Principat.

Tot i que aquests imports poden ser un obstacle per a moltes persones a l'hora de decidir-se per invertir i viure a Andorra, cal dir també que es recuperen íntegrament sense problemes després de donar de baixa la residència al país, Sempre que un no tingui deutes amb les administracions o contratemps de similar estil.

Altres permisos de residència

A més d'aquests principals tipus (és a dir, residència i treball per compte propi i aliena, residència sense treball i residència per reagrupament) existeixen altres tipus de permisos específics per a determinats grups. Per exemple, els permisos de treballadors de frontera, amb el personal de centres d'ensenyament, per motius d'estudis i altres, d'immigració temporal (per temporada), etc. No obstant això, aquest tipus de permisos són o força semblants a altres (Per exemple, el permís d'immigració temporal és molt semblant a el de residència i treball per compte d'altri) o molt específics (Treballadors fronterers). Per això no els tractem amb profunditat.

Com sempre, finalment recordem que a Andorra Insiders treballem i col·laborem amb els millors experts d'Andorra per oferir serveis legals, fiscals i comptables de tota mena, especialment els relacionats amb negocis, empreses i inversions al país. Si vol traslladar el seu negoci o constituir una nova empresa i viure a Andorra, No dubti en contactar amb nosaltres. També pot llegir tots els serveis que podem oferir-li.

 

Preguntes freqüents

❓¿Qué tipus de permís de residència ha a Andorra?

A grans trets, hi ha el permís de residència i treball (per compte propi o aliè), el permís de residència sense treball, passiva o no lucrativa i el de residència per reagrupament familiar. Més aquí.

❓¿Cuánto temps cal viure a Andorra per a la residència fiscal?

Si s'està exercint activitat (residència i treball) cal passar a l'almenys 183 dies al Principat. En el cas de residència passiva (sense activitat) n'hi ha prou amb residir més de 90 dies.

❓¿Por què cal fer dipòsits a l'AFA en inversions estrangeres?

Aquesta fiança es va imposar per evitar deutes amb les administracions públiques andorranes, si bé pot ser abusiu. Els residents per compte propi abonen 15.000 €, i els residents passius 50.000 €.

❓¿Puedo portar a la meva família a residir a Andorra com a resident?

El permís de residència per reagrupament familiar es va posar a aquest efecte. Sota certs requisits, tota la família d'un resident a Andorra pot residir legalment al país.