Residència a Andorra: permisos, requisits i tràmits

Andorra és un país amb moltes avantatges en múltiples àmbits (Sanitat, Fiscalitat, Educació) I per aquesta raó des que canviar la seva estratègia com a país en l'any 2011 desenes de milers de persones han decidit traslladar la seva residència a Andorra.

Per residir de manera efectiva al Principat d'Andorra és necessari disposar d'una autorització o permís a aquest efecte. No obstant això, hi ha diversos tipus de permís de residència andorrans, cadascun amb els seus drets i obligacions, requisits, condicions, documentació necessària i tràmits.

El propòsit d'aquesta pàgina serà justament desgranar els diferents tipus d'autoritzacions i indicar els casos típics en els quals podrien aplicar aquests permisos, resumint i aclarint aquest tema perquè sigui més fàcil comprendre el procés necessari per tenir residència a Andorra.

Actualització a 2021

Cal tenir en compte també per 2021 que, tot i la situació mundial, el Principat segueix operant amb normalitat a l'hora de tramitar permisos de residència i atreure inversió estrangera. És a dir, que pot establir-se a Andorra el 2021 sense cap tipus de problema o contratemps, més o menys en el temps esperat.

Els 6 permisos de residència

Existeixen grans trets sis permisos de residència a Andorra, tot i que s'agrupen en dues categories clarament separades: activa i passiva. La diferència entre els dos tipus de residència radica bàsicament en el dret a exercir activitat professional de les actives.

Residències Actives

Per compte propi
Per compte d'altri
Temporal

Residències passives

Sense activitat lucrativa
Professionals amb projecció internacional
Interès cultural, científic o esportiu

Permisos de residència activa

Atorga dret a residència efectiva a Andorra i treball mitjançant el desenvolupament d'una activitat laboral o professional. Totes comparteixen en comú els siquientes requisits:

 • Necessitat de contracte de treball en una societat andorrana o expedient d'inversió estrangera
 • Ser major de 18 anys
 • No presentar antecedents penals ni judicials
 • Passar un examen mèdic exhaustiu
 • Comprometre a residir com a mínim 183 dies a Andorra
 • Posseir una autorització d'Immigració
 • Donar-se d'alta a la Cas (Caixa Andorrana de Seguretat Social)
 • Canviar i homologar el permís de conducció davant el Servei de Tràmits de Govern i canviar la matricula d'el vehicle en un període màxim de tres mesos

Permís de residència i treball per compte d'altri

Drets

Aquest permís autoritza a residir i treballar per compte d'altri al país de manera permanent i efectiva durant la vigència de l'autorització.

Obligacions

 • Acollir-se a la quota reglamentàriament establerta.
 • Disposar d'un contracte de treball indeterminat amb una empresa legalment constituïda al país.
 • Establir la residència permanent i efectiva a Andorra.

Renovacions

 • La primera autorització és d'un any
 • Renovació tres vegades per períodes de dos anys
 • Renovacions posteriors per deu anys excepte nacionals de Estats amb CDI amb Andorra

Documentació necessària

Es pot requerir, entre d'altres: passaport, fotografia de carnet, antecedents penals, document d'allotjament i de l'estat civil, currículum, extracte de punts de la Cas, Certificat de residència de l'Comú i butlletins de salari.

Permís de residència activa i treball per compte propi

Drets

Aquest permís autoritza a residir i exercir una activitat per compte propi al país de manera permanent durant la vigència de l'autorització.

Obligacions

 • Acollir-se a la quota reglamentàriament establerta.
 • Exercir una activitat per compte propi.
 • Establir la seva residència de forma permanent al Principat d'Andorra.

Renovacions

 • La primera autorització és d'un any
 • Renovació tres vegades per períodes de dos anys
 • Renovacions posteriors per deu anys excepte nacionals de Estats amb CDI amb Andorra

Documentació necessària

Es pot requerir, entre d'altres: passaport o DNI, fotografia de carnet, antecedents penals, document d'allotjament i de l'estat civil, currículum, documentació per inversió estrangera o professional liberal, extracte de punts de la Cas, Certificat de residència de l'Comú.

És important remarcar que en cas d'una inversió estrangera (quan cal crear una empresa a Andorra) S'ha de fer efectiu i dipositar a l'Autoritat Financera Andorrana (AFA) l'import de quinze mil euros (15.000 euros) no remunerats. D'altra banda, els autònoms o professionals titulats andorrans no tenen l'obligació d'abonar aquest dipòsit. Més endavant explicarem més clarament el perquè de l'dipòsit de l'AFA i les seves raons.

Residència i immigració a Andorra, residència per compte propi, Andorra Insiders

Permís de residència i treball temporal

 1. existeixen diferents tipus de permisos temporals.
 2. Permeten residir i treballar durant la vigència de l'autorització.
 3. Es concedeixen segons les quotes reglamentàries establertes a les persones estrangeres que compleixin un dels següents requeriments:
  • Disposin d'un contracte laboral temporal amb una empresa legalment constituïda (en general treballs de temporada d'hivern o estiu).
  • Disposin d'una autorització per estudiar, Realitzar pràctiques formatives, entrenaments esportius d'alt nivell o investigacions de caràcter científic o similar.
  • Prestin serveis a una persona amb nacionalitat andorrana.

Permisos de residència passiva o sense feina

Atorga el dret a residir de manera efectiva a Andorra sense exercir cap activitat. Aquest permís de residència passiva és una mica especial, ja que es pot obtenir de tres maneres diferents, Cadascuna d'elles amb els seus requisits, tràmits, documentació necessària i obligacions extra. La principal i majoritària és l'anomenada «sense activitat lucrativa», i és la que primer tractarem. els residents passius poden sol·licitar la residència passiva de les persones al seu càrrec.

Drets

Autoritza a residir al país durant la vigència de l'autorització sense exercir cap activitat laboral ni professional.

Obligacions

 • Acollir-se a la quota reglamentàriament establerta
 • Establir la residència principal i efectiva a Andorra durant a el menys 90 dies per any natural sense exercir cap activitat laboral ni professional

Període i renovacions

 • Autorització inicial i primera renovació per dos anys
 • Segona renovació per tres anys
 • Successives renovacions per deu anys excepte nacionals de Estats amb CDI amb Andorra (*).

(*) Excepte la residència per a ingrés en centres geriàtrics o en centres de cures mèdiques o terapèutiques, el període és d'un any prorrogable i renovable any a any.

Documentació necessària

Es pot requerir, entre d'altres: passaport o DNI, fotografia de carnet, antecedents penals, document d'allotjament i de l'estat civil, currículum, demostrar ingressos anuals superiors a el 300% de l'salari mínim anual vigent o certificat de residència de l'Comú.

Residència sense activitat lucrativa

Per obtenir el permís de residència sense treball per aquesta via, el demandant ha de demostrar el seu compromís amb el país i de forma permanent i efectiva invertir a el menys 400.000 € en actius andorrans. Concretament a les següents tipologies d'actius:

 • Béns immobles situats en el territori de el Principat d'Andorra.
 • Participacions en el capital social o en els fons propis de societats residents al Principat d'Andorra.
 • Instruments de deute o finances emesos per entitats residents al Principat d'Andorra.
 • Instruments de deute públic emesos per qualsevol Administració pública de el Principat Andorra.
 • Productes d'assegurança de vida contractats amb entitats residents al Principat d'Andorra.
 • Dipòsits no remunerats a l'Autoritat Financera Andorrana (AFA).

No obstant això, d'aquests 400.000 €, la persona titular principal de fer efectiu i dipositar a l'Autoritat Financera Andorrana (AFA) l'import de 50.000 euros no remunerats, així com 10.000 euros no remunerats per cadascuna de les persones al seu càrrec que adquireixin la condició de resident sense activitat lucrativa. Aquests imports seran objecte de deducció respecte de la quantitat referida en l'apartat anterior.

Residència per a professionals amb projecció internacional o interès científic, cultural o esportiu

Aquest permís autoritza a residir al país durant la vigència de l'autorització i també a desenvolupar una activitat professional sempre que:

 • La seu o la base en què es desenvolupa l'activitat professional estigui situada en el territori de el Principat d'Andorra.
 • La persona professional amb projecció internacional compti màxim amb una persona contractada en règim laboral.
 • A l'almenys el 85% dels serveis prestats per la persona professional siguin utilitzats en qualsevol altre país o territori diferent de l'andorrà.
A més, la persona titular principal de l'autorització ha de:
 
 • Fer efectiu i dipositar l'import a l'Autoritat Financera Andorrana (AFA) de 50.000 euros més 10.000 euros no remunerats per cadascuna de les persones al seu càrrec.
 • Acreditar la viabilitat econòmica de l'activitat que pretén dur a terme i demostrar que aquesta activitat generarà els recursos econòmics suficients que li permetin, tant a ella com a les persones al seu càrrec, residir a Andorra.
 • Acreditar que disposa d'un nivell suficient de qualificació i experiència professional en el sector en què s'emmarqui l'activitat que desenvolupi o en el cas d'interès cultural, científic o esportiu aportar una còpia de qualsevol document que acrediti la xifra d'ingressos derivats, durant l'any anterior a l'obtenció de l'autorització, de la activitat en la qual s'emmarca l'autorització.
 

Residència per ingrés en centres geriàtrics o en centres de cures mèdiques o terapèutic

Autoritza a residir al país durant la vigència de l'autorització en un centre geriàtric privat o en un centre de cures mèdiques o terapèutiques privat durant al menys 90 dies per any natural, sense exercir cap activitat laboral o professional.

Permisos de residència per reagrupament

Aquest permís autoritza a residir a Andorra a l'reagrupat amb una persona de nacionalitat andorrana o amb el titular d'una autorització de residència i treball (Sigui per compte propi o aliè), sempre que aquests resideixin al país. El poden sol·licitar, d'acord amb la legislació vigent:

 • El cònjuge o el membre de la unió estable de parella (si són parella de fet registrada a Andorra).
 • Els seus fills menors d'edat, i els fills menors d'edat de l'cònjuge tingui la guarda i custòdia legals.
 • Els seus fills majors d'edat, i els fills majors d'edat de l'cònjuge, a càrrec i els que exerceixi la tutela legal o que tingui sota la seva protecció en el marc d'una institució similar.
 • Els ascendents a càrrec que tinguin com a mínim 65 anys o que estiguin jubilats.
 • Altres persones que les esmentades quan la persona sol·licitant exerceixi la tutela legal o tingui sota la seva protecció en el marc d'una altra institució similar reconeguda per l'ordenament jurídic andorrà i no contrària a l'ordre públic nacional, sempre que ambdós progenitors hagin perdut o hagi quedat extingida la pàtria potestat.

Renovacions

 • Període de deu anys quan el reagrupament és amb una persona de nacionalitat andorrana

 • Amb el titular d'una autorització de residència i treball, es lliura per una durada inicial d'un any, renovable tres vegades per períodes de dos anys i amb renovacions posteriors es lliuren per de deu anys (a excepció dels nacionals d'estats amb CDI) .

Documentació necessària

Es pot requerir, entre d'altres: passaport o DNI, fotografia de carnet, antecedents penals, document d'allotjament i de l'estat civil, document acreditatiu d'una assegurança sanitària, documents acreditatius dels mitjans econòmics de la persona sol·licitant i dels seus ingressos (si té ), documents acreditatius de l'vincle familiar amb la persona que sol·licita i altres documents.

Com tramitar la residència a Andorra?

Actualment aconseguir una residència fiscal a Andorra és un procés que requereix de diversos tràmits que poden ser agilitzats amb l'ajuda d'una assessoria local. Segons el tipus de residència dels tràmits varien. En aquest article mostrarem en una taula a manera d'exemple els tràmits per a la residència activa per compte aliè.

 RequisitsFormularisDocuments
Autorització

 • Contracte laboral indefinit amb una empresa andorrana.


 • Sol·licitud d'autorització d'immigració.

 • Declaració jurada d'antecedents penals.

 • Certificat de domicili. Sigui una còpia de l'contracte de lloguer, una copa de l'escriptura de la propietat o un altre certificat que acrediti l'allotjament en un establiment públic. Si el titular de l'habitatge no és la persona que tramita la sol·licitud, caldrà un certificat de domicili.

 • Document acreditatiu de l'estat civil.

 • Currículum vitae.

 • Document de signatura.

 • Consentiment de proves mèdiques.

 • Diligència de condicions salarials i professionals.

 • Diligència d'inscripció a el Comú.

 • Declaració jurada Pla de formació.

 • Original i fotocòpia de l'passaport vigent (els nacionals dels estats membres de la Unió Europea o d'l'Espai Econòmic Europeu poden presentar el DNI).

 • Certificat d'antecedents penals de país d'origen, de país de la nacionalitat i de tots els països en els quals hagi residit durant més de tres mesos.

 • Fotografia en color (35x45mm) feta en un període inferior a 6 mesos abans de la sol·licitud, amb la fisonomia totalment visible i el cap descobert.

 • Document acreditatiu de l'estat civil (excepte solters).

 • Extracte de punts de la CASS (si hi havia treballat anteriorment a Andorra).
Renovació

 • Exercir una activitat professional.

 • Haver residit de forma permanent i efectiva al Principat d'Andorra des de l'inici de la seva autorització inicial o l'última renovació.


 • Sol·licitud d'autorització d'immigració.

 • Document de signatura.

 • Original i fotocòpia de l'passaport vigent (els nacionals dels estats membres de la Unió Europea o d'l'Espai Econòmic Europeu poden presentar el DNI).

 • Autorització de treball.

 • Fotografia en color (35x45mm) feta en un període inferior a 6 mesos abans de la sol·licitud, amb la fisonomia totalment visible i el cap descobert.

 • Extracte de punts de la CASS.

 • Rebut de salaris.

 • Certificat de residència de l'comú.

Dipòsit en el AFA

Recentment les autoritats andorranes van disposar que per a inversions estrangeres (permís per compte propi com a administrador d'una societat) i residències passives cal dipositar com a fiança a la Autoritat Financera Andorrana (AFA) un determinat import en euros.

El motiu, sigui ben fundat o no i la quantitat excessiva o no, va ser que anteriorment havia incidents de falsos autònoms i persones que abandonaven el país després d'haver residit deixant deutes davant les administracions andorranes. Per pal·liar això, van decidir fer obligatori el pagament d'una fiança com a demostració que realment es volia invertir al país i es tenia un compromís amb el Principat.

Tot i que aquests imports poden ser un obstacle per a moltes persones a l'hora de decidir-se per invertir i establir-se a Andorra, cal dir també que es recuperen íntegrament sense problemes després de donar de baixa la residència al país, Sempre que un no tingui deutes amb les administracions o contratemps de similar estil.

Altres permisos de residència

A més d'aquests principals tipus (és a dir, residència i treball per compte propi i aliena, residència sense treball i residència per reagrupament) existeixen altres tipus de permisos específics per a determinats grups. Per exemple, els permisos de treballadors de frontera, amb el personal de centres d'ensenyament, per motius d'estudis i altres, d'immigració temporal (per temporada), etc. No obstant això, aquest tipus de permisos són o força semblants a altres (Per exemple, el permís d'immigració temporal és molt semblant a el de residència i treball per compte d'altri) o molt específics (Treballadors fronterers). Per això no els tractem amb profunditat.

Com sempre, finalment recordem que a Andorra Insiders treballem i col·laborem amb els millors experts d'Andorra per oferir serveis legals, fiscals i comptables de tota mena, especialment els relacionats amb negocis, empreses i inversions al país. Si vol traslladar el seu negoci o constituir una nova empresa i residir a Andorra, No dubti en contactar amb nosaltres. També pot llegir tots els serveis que podem oferir-li.

Preguntes freqüents

A grans trets, hi ha el permís de residència i treball (per compte propi o aliè), el permís de residència sense treball, passiva o no lucrativa i el de residència per reagrupament familiar.

Si s'està exercint activitat (residència i treball) cal passar a l'almenys 183 dies al Principat. En el cas de residència passiva (sense activitat) n'hi ha prou amb residir més de 90 dies. Més informació aquí.

Aquesta fiança es va imposar per evitar deutes amb les administracions públiques andorranes, si bé pot ser abusiu. Els residents per compte propi abonen 15.000 €, i els residents passius 50.000 €.

El permís de residència per reagrupament familiar es va posar a aquest efecte. Sota certs requisits, tota la família d'un resident a Andorra pot residir legalment al país.