Declaració de la renda a Andorra: com fer-la

La declaració d'IRPF (impost de la renda de les persones físiques) és un tràmit que cal fer cada any, i no només a Andorra. En aquest article t'ensenyem qui ha de fer la declaració, com i on fer-la.

Impost de la renda a Andorra

Sí, a Andorra hi ha impostos, encara que molta gent cregui el contrari. I també hi ha IRPF, encara que tal com dèiem a nostre article sobre els impostos a Andorra, és bastant recent i fa uns anys no existia aquest impost al Principat. Es tracta d'un impost que grava totes les rendes obtingudes per un resident fiscal andorrà (no confondre amb la residència andorrana administrativa), i es divideix segons l'origen i el tipus de renda obtinguda (d'Activitats Econòmiques, del Capital, del Treball, etc.).

No obstant això, l'IRPF andorrà és molt més lax que el dels països veïns, com Espanya, França i Portugal. En aquesta comparació d'impostos entre Espanya i Andorra podem veure que, efectivament, la diferència és més que substancial. Si bé hi ha IRPF a Andorra i també va per trams com a la majoria de països, els seus tipus nominals i efectius són molt més baixos que a països com Espanya.

De forma general i per a la base del treball (que inclou activitats econòmiques), l'impost de la renda andorrà té tres trams només:

 • Els primers 24.000€ de renda tributen al 0% (estan exempts de tributar)
 • Els següents 16.000€ (és a dir, entre 24.000€ i 40.000€) tributen al 5% (bonificació del 50% de la quota)
 • A partir dels 40.000€ de renda es tributa el 10%

Podeu obtenir més informació als nostres articles sobre els impostos i tributs a Andorra. També tenen més informació a la pàgina del Govern andorrà sobre l'IRPF.

Qui ha de fer la declaració de la renda?

Com hem dit, l'IRPF grava les rendes obtingudes pels residents fiscals andorrans. No obstant això, no tots els residents fiscals andorrans tenen obligació de fer la declaració de la renda. Segons el Govern d'Andorra mateix, al seu portal de la seu electrònica dels ciutadans, les persones físiques residents fiscals en territori andorrà tenen la obligació de presentar la declaració de l'impost, en els casos següents:

 • Si s'obtenen rendes d'activitats econòmiques.
 • Si les rendes del capital immobiliari i/o rendes del treball que se n'obtenen són d'un import íntegre igual o superior a 24.000 euros.
 • Si les rendes obtingudes de l'capital mobiliari no han estat retingudes i superen els 3.000 euros.
 • Si s'obtenen guanys i pèrdues de capital.

A més, indiquen que les rendes exemptes no s'han de declarar, ja siguin rendes del treball, rendes del capital mobiliari o guanys i pèrdues de capital.

D'altra banda, els treballadors temporers i fronterers no han de fer la declaració d'IRPF a Andorra, ja que no es consideren residents fiscals andorrans. Encara que es desplacen diàriament al territori andorrà des d'Espanya i França i hagin estat contractats per empreses que són residents fiscals al Principat.

Els rendiments obtinguts pels fronterers i temporers quedaran subjectes al impost sobre la renda dels no residents fiscals, si bé poden optar per aplicar el règim especial del mateix impost. Aquest règim especial permet tributar d'acord amb les normes generals previstes per la Llei de l'IRPF.

Tramitar la declaració d'IRPF a Andorra

On tramitar la declaració d'IRPF a Andorra

Hi ha dues maneres de fer la declaració de l'IRPF:

 • Tramitació presencial: és la forma tradicional de fer-ho. Cal anar al Departament de Tributs i de Fronteres d'Andorra ubicat a la Baixada del Molí, 26 Andorra la Vella. Es presenta en horari laboral (de 8h a 15h excepte divendres, que és de 8h a 14:30h) amb la documentació necessària en format físic. No és recomanable fer-ho així, ja que és molt arcaic. A més, cal demanar cita prèvia per tramitar-la.
 • Tramitació online i digital: es realitza en línia a través d'internet usant el portal tributari del ciutadà, també anomenat seu electrònica, que posa a disposició el Govern d'Andorra, mitjançant oficina virtual. És la manera més recomanada de fer la declaració de la renda per comoditat i rapidesa. Es necessita usuari i contrasenya del Mòdul d'identificació online (MIL) o del certificat electrònic de l'Administració a l'Oficina Virtual del DTF.
 • https://www.e-tramits.ad/tramits/ca/impostos

Com fer la declaració de l'IRPF andorrà

La declaració de la renda està formada pels formularis 300. Per fer la declaració de forma correcta, cal tenir en compte una sèrie de factors. A més de les despeses deduïbles com les cotitzacions a la Cas, entre ells hi ha el tipus de rendes percebudes, les retencions aplicades i les reduccions aplicables:

Tipus de rendes a tenir en compte a la declaració

El formulari a emplenar es divideix en tipus de fulles segons la tipologia de les rendes percebudes a declarar. El full 300 és la base del formulari, i conté les dades personals i didentificació, les dades fiscals i els fulls a emplenar de la persona que declara. Addicionalment, el full 300-A conté les dades econòmiques i familiars. A partir d'aquí, la resta de fulles a emplenar depenen de la naturalesa de les rendes percebudes esmentades:

 • Rendes del treball: Full 300-B. Totes les contraprestacions derivades duna relació laboral (ex. sous i salaris). També s'hi inclou el règim especial de treballadors fronterers i temporals.
 • Rendes del capital immobiliari: Full 300-B també. Rendes que derivin de l'explotació de béns immobles o de drets sobre aquests béns (ex.: lloguer d'immobles).
 • Rendes d'activitats econòmiques: Full 300-C. Rendes que derivin d'activitats empresarials o professionals i de les funcions pròpies d'administradors. S'hi inclou el pagament fraccionat a compte del període impositiu en curs, en el qual es dóna l'opció de donar les dades bancàries perquè es faci una domiciliació automàtica.
 • Rendes del capital mobiliari: Full 300-D. Rendes que derivin, entre d'altres, de la participació en fons propis d'entitats (ex.: dividends), de la cessió a tercers de capitals propis (ex.: interessos), operacions de capitalització i assegurances de vida o invalidesa. S'hi inclouen les deduccions per eliminar la doble imposició internacional, donades pels CDI que té signats Andorra, sobre les rendes obtingudes d'altres països externs.
 • Guanys i pèrdues de capital: Full 300-E. Rendiments derivats de l'alteració de la composició patrimonial. Cal destacar que queden fora d'aquests guanys les adquisicions gratuïtes (com herències i donacions), les plusvàlues de béns immobles (que es graven per un altre impost: l'ITP) llevat que constitueixin activitat professional.

Hem de destacar en aquest punt alguns beneficis de l'IRPF andorrà, com que els dividends extrets de empreses andorranes no tributen per aquest impost. I tampoc els guanys i les pèrdues de capital d'accions i fons, com indicàvem a el nostre article sobre ser trader a Andorra.

Despeses deduïbles

S poden deduir algunes despeses també, a tenir en compte. Per exemple:

 • Cotitzacions a la seguretat social. En el cas de treballadors per compte d'altri només la part del treballador.
 • Un 3% de despeses generals per a determinats rendiments íntegres, amb un màxim de 400€.
 • Les despeses dadministració i custòdia, les comissions dintermediaris, així com altres despeses de naturalesa similar.

Reduccions de la declaració andorrana

Es poden tenir en compte les reduccions següents:

 • Mínim general: és la reducció que fa que els primers 24.000€ de renda no tributin
 • Mínim familiar: és una reducció de 750€ anuals per persona a càrrec, ja sigui descendent, ascendent o tutelat. L'import puja a 1125€ en cas de discapacitat.
 • Habitatge habitual: el 25% de les despeses es poden reduir, fins a un màxim de 1.000€ anuals.
 • Aportacions a plans de pensions: redueix un 30% a les rendes del treball i d'activitats econòmiques fins a 5.000€.
 • Pensions compensatòries o anualitats per aliments: import reconegut segons la legislació civil aplicable, resolucions judicials o convenis reguladors.
 • Mínim de lestalvi: suposa un mínim exempt de 3.000€ sobre la renda per la base de lestalvi.
 • Altres reduccions: a banda de les marcades per la doble imposició internacional, hi ha deduccions per noves inversions i per creació de llocs de treball en les rendes d'activitats econòmiques.

Retencions a considerar

Els pagadors de rendes del treball i de rendiments del capital mobiliari tenen l'obligació de practicar la retenció corresponent, i ingressar-la al Ministeri encarregat de les finances.

 • Rendes de la feina: El Departament de Tributs i Fronteres anteriorment esmentat determina el percentatge de retenció que correspon a les rendes del treball. Aquest percentatge es computa tenint en consideració les reduccions i bonificacions a què té dret l'obligat tributari.
 • Rendes de capital mobiliari: S'aplica un percentatge de retenció fix del 10% com a norma general. Hi ha la possibilitat de sol·licitar l'aplicació de la reducció per obtenció de rendiments del capital mobiliari, identificant el compte al qual resulta aplicable, quan siguin inferiors a 3.000 euros

A banda, s'han de considerar els pagaments fraccionats a compte anteriorment esmentats a les rendes d'activitats econòmiques. Els pagaments fraccionats s'efectuen durant el mes de setembre de l'any anterior al que apliquen (setembre de 2023 per a l'any 2024) ia la declaració s'efectua un balanç entre el pagament fraccionat a compte i la quantitat final a tributar. L'import del pagament fraccionat es pot calcular de dues maneres diferents:

 • Per la quota de liquidació de l'any anterior: l'import és el 50% de la quota.
 • Per les rendes netes de les activitats econòmiques de l'any anterior: en aquest cas és el 5% de les rendes netes.

Quan fer la declaració de la renda

A Andorra, les persones físiques han de presentar la declaració de l'IRPF entre l'1 d'abril i el 30 de setembre de l'exercici posterior a l'exercici fiscal que és objecte de declaració (és a dir, per exemple la declaració del 2023 entre l'1 d'abril i el 30 de setembre del 2024).

Documentació necessària

La documentació a aportar dependrà del tipus de rendes percebudes i de la quantia de les mateixes. Però en general, tenir els documents següents ajuden també a fer la declaració.

 • Nòmines en cas d'estar emprat com a treballador per compte d'altri, i certificat de retencions.
 • Certificats i extractes bancaris de les operacions realitzades i altres proves de compravendes.
 • Comptes anuals i resultats comptables en cas dactivitats econòmiques.
 • Certificat de pensions en cas que apliqui.
 • Documents que sostinguin les reduccions a la quota de tributació que sol·licitarà.
 • Altres documents relacionats amb lobtenció de rendes.
 • La proposta de liquidació proporcionada pel departament de tributs.

Altres enllaços d'interès:

Si teniu algun dubte més, a Abast podem tramitar-vos la declaració de l'IRPF de la manera més correcta i beneficiosa donat el seu cas. No dubteu a contactar-nos, podeu fer-ho aquí.

Deixa un comentari

Declaració de la renda a Andorra: com fer-la [2023]
Jose Sanchis, Especialista en Tecnologia i Sistemes d'Abast, Andorra Insiders
Jose Sanchis

Especialista en Tecnologia i Sistemes d'Abast

Troba'ns a les xarxes

Sobre nosaltres

Andorra Insiders és una plataforma d'informació sobre Andorra gestionada per Abast Global, despatx professional andorrà d'assessorament de serveis legals, fiscals i comptables especialitzat en l'establiment de persones i negocis al Principat d'Andorra. Més informació aquí.

Posts més recents