Parella de fet a Andorra: registre davant de notari

A molts dels nostres articles hem esmentat la parella de fet o unió estable de parella registrada a Andorra. En concret, als nostres articles on parlem de les maneres de viure a Andorra o els diferents tipus de permís de residència andorrans, esmentem aquesta categoria de l'estat civil de dues persones basat en la convivència no matrimonial.

Cal remarcar que perquè aquesta formalitat tingui validesa al Principat d'Andorra, s'ha d'haver formalitzat en aquest mateix país, no valent per tant que la formalització s'hagi fet en un país estranger, encara que sigui Espanya o França. Així doncs, per poder realitzar el tràmit del permís de residència per reagrupament familiar s'ha de completar aquesta tramitació, que detallarem en aquest article.

Unió estable de parella, origen i definició

La legislació de la parella de fet a Andorra es va redactar el 21 de Febrer de 2005 sota el nom de «Llei 4/2005 qualificada de les unions estables de parella» i es va aprovar el 23 de Març de 2005 al BOPA. Després d'això, el 26 de juny del mateix any es va aprovar el Reglament sobre la constatació registral mitjançant decret, també al BOPA.

L'article 2 de la Llei 4/2005 esmentada defineix la unió estable de parella o parella de fet com la unió formada de manera duradora per a dues persones, majors d'edat o menors emancipades; sense vincle de parentiu en línia recta per consanguinitat o adopció i en línia col·lateral per consanguinitat fins al quart grau; que conviuen en parella i que consten inscrites al Registre corresponent.

D'altra banda, l'article 21 de la Llei crea el Registre d'Unions Estables de Parella, a càrrec del registrador civil, per incoar l'expedient previ de declaració de la unió i poder acreditar aquesta unió així com les eventuals extincions. Aquest registre es constitueix com una institució pública adscrita al departament de lAdministració central de la qual depèn el Registre Civil (article 3 del Reglament). També sestableix que per poder formalitzar la unió en cap dels dos membres pot estar unit per vincle matrimonial o per unió estable de parella a una altra persona.

Registre d'una unió estable de parella a Andorra

Per legalitzar-se com a parella de fet al Principat d'Andorra els interessats han de comparèixer a les oficines del Registre Civil i elaborar un expedient previ que ha de ser avaluat i autoritzat per poder-lo registrar. La finalitat és demostrar de manera documental que els sol·licitants són de manera efectiva una unió civil de parella i està format per una sol·licitud, que s'ha de lliurar degudament signada i emplenada, i la resta de la documentació prevista a la Llei.

Documentació necessària per a l'expedient

 • Passaport o DNI en vigor
 • Certificat de residència lliurat pel Servei d'Immigració en el cas dels residents legals al país, o d'empadronament en cas dels no residents.
 • Conveni privat i protocol·litzat notarialment atorgat pels membres de la unió estable de parella.
 • Documentació de convivència:
  • En cas que hi hagi un document públic, (escriptura notarial o inscripció estrangera) aquesta serà suficient per acreditar la convivència prèvia.
  • En cas de no existir, declaració jurada de dos testimonis conforme tenen constància de la durada, com a mínim d'un any, de la convivència (aquest termini no és exigible quan la parella que conviu té un fill comú, l'existència del que s'acredita mitjançant certificat literal de naixement).
 • Certificat literal de naixement
  • Si heu nascut a Andorra, ja consta al Registre Civil.
  • Si heu nascut a l'estranger, l'obtindreu al Registre Civil del lloc on heu nascut.
 • Certificat d´estat civil sent andorrà
  • Si és solter es fa al mateix Registre Civil mitjançant la compareixença de 2 testimonis documentats.
  • Si és divorciat a Tribunals andorrans: Verificar que el seu divorci estigui inscrit al Registre Civil d'Andorra.
  • Si és divorciat en un Tribunal estranger i el matrimoni anterior figura inscrit a Andorra: caldrà sol·licitar l'exequàtur de la sentència de divorci al Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, així com aportar el certificat literal del matrimoni anterior amb la menció marginal del fet de la dissolució.
  • Si és vidu, ha d'aportar el certificat literal del matrimoni anterior i el certificat de defunció de l'anterior cònjuge.
 • Certificat d´estat civil sent estranger
  • Els residents ho han de sol·licitar al Consolat. (Espanyols el document Fe de vida i estat).
  • Els no residents ho poden demanar al seu país d'origen o al Consolat.
  • Si heu estat casat abans porteu també el certificat literal del Registre Civil on consti el seu matrimoni anterior, amb la menció marginal del fet de la dissolució.
  • Els vidus també el certificat literal del matrimoni anterior i el certificat de defunció de l'anterior cònjuge.

Quant a la documentació necessària

 • Un cop el Registre Civil us confirmi que els documents i l'expedient són correctes, hauran d'anar tots dos al Registre Civil a signar la declaració de voluntat de constituir-se com a parella de fet a Andorra. D'acord amb l'art.3 de la llei 4/2005, la inscripció tindrà lloc transcorregut el termini de 6 mesos des de la referida declaració.
 • No cal traducció dels documents redactats en castellà, francès o portuguès, però sí que cal traducció al català, al castellà o al francès dels documents escrits en una altra llengua estrangera. La traducció es farà per un traductor oficial.
 • Tots els documents procedents de l'estranger s'han de presentar degudament legalitzats usant un dels dos procediments següents.
  • La postil·la de la Haia. Es tracta d'un únic segell per als països que formen part del Conveni de l'Haia.
  • La cadena de legalitzacions, per als països que no formen part del Conveni de l'Haia. Al Ministeri de Relacions Exteriors del país estranger us poden informar sobre quins són els departaments que han de posar la cadena de segells sobre els documents. Tingueu en compte que el darrer segell que s'haurà de posar serà el del Consolat (sigui andorrà, espanyol o francès) acreditat en aquest país estranger, o bé el del Cònsol d'aquest país estranger acreditat a Andorra.

Extinció de la parella de fet

Finalment, la pròpia legislació també estableix que la unió estable de parella s'extingeix per les causes següents:

 • Per mutu acord. En aquest cas, ambdós membres han d'instar conjuntament la cancel·lació davant el Registre mitjançant notificació per escrit i de forma fefaent.
 • Per voluntat unilateral. Aquesta voluntat s'ha de manifestar fefaentment a l'altre convivent i, posteriorment, s'instarà la cancel·lació al Registre competent adjuntant còpia d'aquesta notificació. Aquesta inscripció de cancel·lació només es pot fer transcorreguts 3 mesos des de la data de la notificació fefaent a l'altre convivent. Si no és possible fer-se per causes alienes a l'interessat, com pot ser el desconeixement del parador de l'altre convivent, s'ha d'acreditar davant del registrador intentant notificar-ho per qualsevol mitjà admès en dret.
 • Per matrimoni d´un dels convivents. El matrimoni dun dels membres suposa dofici la cancel·lació de la unió estable. Pel que fa al matrimoni celebrat fora del Principat d'Andorra, amb la presentació del certificat de matrimoni expedit pel Registre Civil competent es procedirà immediatament a la inscripció de cancel·lació de la unió estable de parella.
 • Per mort o declaració judicial de mort. En el cas de mort o de declaració judicial de mort d'un dels membres de la parella, el membre supervivent o qualsevol altra persona interessada ha d'enviar còpia de l'acta de defunció o de la declaració judicial al Registre, a fi de procedir a la cancel·lació de la inscripció.

Conclusions

Deixa un comentari

Parella de fet a Andorra: registre davant de notari
Jose Sanchis, Especialista en Tecnologia i Sistemes d'Abast, Andorra Insiders
Jose Sanchis

Especialista en Tecnologia i Sistemes d'ABAST

Contacta amb nosaltres

Quant a

Andorra Insiders és una plataforma d'informació sobre Andorra gestionada per ABAST, despatx professional andorrà d'assessorament de serveis legals, fiscals i comptables especialitzat en l'establiment de persones i negocis al Principat d'Andorra. Més informació aquí.

Posts més recents

Troba'ns a les xarxes