Compartir en facebook
Compartir en twitter
Compartir en whatsapp
Compartir en telegram

IRPF, l'impost de la renda a Andorra

A VPN is an essential component of IT security, whether you'r just starting a business or are already up and running. Most business interactions and transactions happen online and VPN

Un dels impostos més importants d'Andorra és l'IRPF. amb un tipus efectiu que mai supera el 10%, L'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques andorrà destaca per ser un dels més baixos d'Europa tot i que manté el principi de progressivitat com els altres països. En aquest article tractarem amb detall ja que un dels impostos més polèmics, i un dels més nous a Andorra també, ja que va entrar en vigor l'1 de gener de 2014 i, fins llavors, no hi havia impost sobre la renda de les persones.

Què és l'IRPF?

El impost sobre la renda és un tipus de tribut que empren les jurisdiccions per gravar la utilitat de les persones, empreses, o altres entitats legals. Així doncs, concretament el impost sobre la renda de les persones físiques (IRPF) Grava aquelles rendes percebudes per persones físiques, homo sapiens (no jurídiques).

De manera simple i general, l'impost sobre la renda generalment es calcula com el producte d'una taxa impositiva multiplicada per la renda imposable. La taxa impositiva sol variar segons el tipus o les característiques de contribuent, i especialment augmenta a mesura que augmenta la renda imposable (taxes graduades o progressives) I aquesta sol dividir-se per trams o bandes.

A més, la taxa també sol variar segons l'origen de les rendes (Treball assalariat, plusvàlua de capital, etc.), tenint en compte la superposició amb altres impostos. Per modificar l'import total rapinyat a contribuent, les jurisdiccions poden fer bàsicament dues coses:

 • Modificar les taxes impositives (Aplicades sobre la base imposable).
 • Modificar la base imposable (L'import de renda total sobre el qual s'aplica la taxa).

Per a això, se solen servir de tot un entramat de classificacions i excepcions (Mesura d'ingressos, mínims, exempcions, bonificacions, reduccions, deduccions, etc.) que canvien les dues segons es cregui convenient. La llei tributària, com gairebé totes les lleis, creix a mesura que els legisladors la modifiquen per «intentar» fer-la més justa, per estimular un sector de l'economia o simplement per augmentar els ingressos.

A més, també se solen donar crèdits fiscals de diversos tipus que redueixen els impostos. Aquest impost es va implantar a Andorra com a mesura d'homologació durant la seva transformació i obertura internacional amb l'únic objectiu de sortir de llistes negres, negociar tractats i col·laborar amb els altres països de món, i per això de totes maneres és extremadament lleuger. Però abans d'entrar en detalls vegem una mica d'història de l'impost.

Una mica d'història

Tot i que intentin convèncer del contrari, els impostos sempre es creen perquè l'estat creu que gasta poc i que els seus ciutadans guanyen massa. Antigament es tractava sobretot de despeses en conflictes bèl·lics i actualment aquesta despesa suposadament és en programes socials i per donar-li justificació moral (tot i que segueix sent per finançar conflictes bèl·lics també).

No és per tant estrany que el impost sobre la renda modern té el seu origen al Regne Unit de 1799 per poder pagar i fer front a la despesa en armament i exèrcit britànics per a la Guerra Revolucionària Francesa. Concretament, aquest impost sobre la renda va ser introduït pel Primer Ministre William Pitt el Jove a suggeriment d'Henry Beeke, futur degà de Bristol, en el seu pressupost de desembre de 1798.

Si ens fixem en Estats Units, per exemple, veiem que la causa va ser la mateixa. El govern federal dels Estats Units va imposar el primer impost sobre la renda personal en 1861 per pagar el seu esforç de guerra en la Guerra Civil nord-americana. No obstant això, no va ser fins a 1913 quan es va imposar com a element permanent de el sistema tributari amb la setzena Esmena a la Constitució dels Estats Units va convertir l'impost sobre la renda en un element permanent en el sistema tributari nord-americà, tot i que aquest impost no tenia res a veure amb el monstruós tribut actual.

L'IRPF a Andorra

L'IRPF andorrà és doncs el tribut que grava les rendes de les persones que són residents fiscals al Principat d'Andorra. Mitjançant l'IRPF queden gravades totes les rendes subjectes a l'impost amb independència de el lloc on s'hagin produït i de l'estat on estigui establert el seu pagador. És a dir, queda gravada la renda mundial obtinguda per l'obligat tributari resident andorrà.

D'altra banda, obligat tributari és qualsevol persona física que tingui la seva residència fiscal en territori andorrà. Es considera resident fiscal la persona física que, entre altres i de manera simple, compleixi una de les dues:

 • Viure més de 183 dies en el territori andorrà durant l'any natural.
 • Radicar a Andorra el nucli principal de les seves activitats econòmiques o els seus interessos econòmics, de manera directa o indirecta.

Així, per exemple, no es consideren residents fiscals a Andorra els treballadors fronterers, les rendes queden subjectes a l'impost sobre la renda dels no residents fiscals (en règim especial).

Declaració d'IRPF i tipus de renda

Les persones físiques residents fiscals en territori andorrà tenen la obligació de presentar la declaració de l'impost, en els següents casos:

 • Si s'obtenen rendes d'activitats econòmiques.
 • Si les rendes de capital immobiliari i / o rendes de la feina que s'obtenen són d'un import íntegre igual o superior a 24.000 euros.
 • Si les rendes obtingudes de l'capital mobiliari no han estat retingudes i superen els 3.000 euros.
 • Si s'obtenen guanys i pèrdues de capital.

Les rendes exemptes, Ja siguin rendes de la feina, rendes de capital mobiliari o guanys i pèrdues de capital (com ara operacions en borsa) no s'han de declarar. L'IRPF andorrà es divideix en dos grans bases tributàries imposables: la base general i la base de l'estalvi. Així doncs, queden subjectes a l'IRPF els següents tipus de renda.

Base general

 • Rendes de la feina: Rodar les contraprestacions derivades d'una relació laboral. Per exemple sous i salaris.
 • Rendes de capital immobiliari: Rendes que derivin de l'explotació de béns immobles o de drets sobre aquests béns. Per exemple lloguer d'immobles.
 • Rendes d'activitats econòmiques: Rendes que derivin d'activitats empresarials o professionals i de les funcions pròpies d'administradors de les mateixes (autònoms i empresaris, abans sota l'Impost d'Activitats Econòmiques IAE).

Base de l'estalvi

 • Rendes de capital mobiliari: Rendes que derivin, entre d'altres, de la participació en fons propis d'entitats (per exemple dividends), de la cessió a tercers de capitals propis (per exemple interessos), operacions de capitalització i assegurances de vida o invalidesa.
 • Guanys i pèrdues de capital: Rendiments derivats de l'alteració de la composició patrimonial. Queden fora de l'àmbit d'aplicació de l'IRPF les adquisicions a títol gratuït (herències, donacions), així com les rendes derivades de les transmissions de béns immobles que quedin gravades per l'impost sobre les plusvàlues en les transmissions patrimonials immobiliàries (excepte quan aquesta renda tingui la consideració de rendiment d'activitat econòmica).

Tipus i reduccions de l'impost

Tot i que el tipus general de tributació per l'IRPF és de l'10%, sobre la base general hi ha un mínim personal de tributació de 24.000 € per a cada obligat tributari, i una bonificació de el 5% per a les rendes compreses entre 24.000 € i 40.000 € que s'apliquen en el propi import per un màxim de 800 €. així, per a una única persona les rendes gravades resultarien:

 • Els primers 24.000 € de renda estan exempts en l'impost
 • Els següents 16.000 € tributarien a l' 5%
 • A partir dels 40.000 € les següents rendes tributen a l' 10%

Això significa, per exemple, que:

 • Una persona que ingressi 23.900 € en rendes no paga res d'IRPF
 • Una persona que ingressi 39.000 € paga 750 € en concepte d'impost sobre la renda (tipus efectiu de l'1.9%)
 • Una persona que ingressa per exemple 60.000 € paga 2800 € per aquest tribut (tipus efectiu de l'4,6%)

En canvi, sobre la base de l'estalvi (Plusvàlues, dividends, interessos, etc.) només hi ha un mínim exempt de 3.000 €, Tot i que cal destacar que els dividends obtinguts de societats andorranes estan exempts de pagar per aquest tribut, Mantenint així igualment la regla que el tipus efectiu màxim (incloent superposició d'impostos) és de l'10% (en aquest cas per l'Impost de Societats). Com veiem, tot i que el tipus impositiu general és de l'10%, amb les bonificacions mai s'arriba a tributar a aquest tipus general, Acostant-se a ell cada vegada més com més rendes anuals es declarin.

Això és un avantatge molt important, ja que per exemple a Espanya l'IRPF en 2020 per a una única persona soltera comparable es divideix en 5 trams que graven les rendes des d'un tipus de l'19% per als primers 12.450 € fins un 45% per a les rendes superiors a 60.000 €. A més, les prediccions i les perspectives de el govern espanyol és de seguir augmentant, especialment els trams més alts.

Finalment, cal destacar que addicionalment, hi ha determinades deduccions i bonificacions que disminueixen la tributació efectiva. Des personals i familiars, despeses d'habitatge habitual, aportacions a plans de pensions, etc. fins a les deduccions per eliminar la doble imposició interna i internacional i aquelles per noves inversions i per creació de llocs de treball. Per això és important comptar amb experts en fiscalitat que puguin proporcionar una planificació fiscal internacional i optimitzar el seu rendiment amb el compliment estricte de la legislació.

Període de liquidació i retencions

El període de liquidació d'aquest impost és de l'1 d'abril fins al 30 de setembre. Així doncs, l'obligat tributari que hagi de fer-ho haurà de presentar la declaració de l'IRPF entre el 1 d'abril i el 30 de setembre de l'exercici posterior a què és objecte de declaració (El 2020 la declaració de 2019).

Pel que fa a les retencions, els pagadors de rendes de la feina i de rendiments de capital mobiliari tenen l'obligació de practicar la retenció corresponent, i ingressar al ministeri encarregat de les finances. Segons l'origen de les rendes i prenent en consideració les reduccions i bonificacions a les que té dret l'obligat, s'han d'aplicar unes retencions o altres, anant des del 0% per als salaris menors a 27.000 € fins al 7% per salaris de més de 150.000 €. En qualsevol cas recomanem tractar-professionals que ofereixin uns bons serveis fiscals, legals i comptables.

Impost sobre la renda dels no residents fiscals a Andorra (IRNR)

Impost sobre la renda dels no residents (IRNR) a Andorra, enfront de l'IRPF

Si bé no forma part de l'IRPF, dedicarem també un apartat a aquest impost que, tal com indica el seu nom, grava les rendes obtingudes d'Andorra per aquelles persones que no resideixen fiscalment al país (Persones que realitzen serveis puntuals al Principat fins i tot sense residir). Exemples d'aquestes rendes poden ser les obtingudes per reparacions manteniments o altres treballs professionals, assessoraments, estudis, projectes, assistència tècnica, formacions, conferències i espectacles.

També els lloguers de béns immobles que posseeixen persones no residents, les pensions pagades per la CASS a no residents així com els sous i salaris dels seus afiliats, les operacions de reassegurança o els sous i salaris treballadors temporers i / o fronterers (sota règim especial ) tributen per aquest impost.

L'import de l'impost a pagar en general és un 10% de l'import de la factura pagada, si bé hi ha algunes reduccions a tenir en compte, així com les retencions a aplicar. Finalment, és de rebut aclarir que els dividends, interessos i altres rendiments de capital mobiliari i la compravenda internacional de mercaderies no paguen aquest impost.

Andorra Insiders, professionals i experts

En conclusió, l'IRPF andorrà és ideal: És progressiu segons les rendes obtingudes però estant molt lluny d'arribar a ser confiscatori (tipus efectiu màxim de l'10%). No obstant això, té bastants detalls als quals cal prestar atenció per complir estrictament amb la legislació i optimitzar el rendiment de les rendes, tant a nivell nacional com internacional.

A Andorra Insiders col·laborem entre d'altres amb el millor despatx d'assessoria, consultoria i gestoria de país, Comptant amb autèntics experts que el portaran aquests temes de la millor manera possible segons el seu propi cas i situació. Així, podrà venir a viure a Andorra o crear la seva empresa al Principat de manera despreocupada i tranquil·la, amb la seguretat que tot s'ha fet correctament. pot contactar amb nosaltres i demanar una proposta aquí, I pot llegir tots els serveis que oferim aquí. Gràcies per llegir-nos.

2 comentaris a “IRPF, el impuesto de la renta en Andorra”

 1. En l'impost a la renda hi ha un límit de patrimoni?
  Per exemple en el meu pais Colòmbia han de declarar renda els que tinguin un patrimoni brut de 43000 dòlars
  Això també a plica en Andorra? 0

  Respon
  • Hola, Brayan, gràcies per fer comentaris. No: en general i per a l'IRPF en Andorradebe declarar sempre que es rebin qualssevol rendes d'activitats econòmiques, rendes d'activitats de la feina o immobiliàries per valor major a 24.000 € o rendes de capital de valor major a 3.000 €. És a dir, bàsicament sempre que s'apliqui tributació.

   Respon

Deixa un comentari

IRPF, l'impost de la renda a Andorra

Troba'ns a les xarxes

Sobre nosaltres

Andorra Insiders és una plataforma de serveis legals, fiscals i comptables professionals, especialitzada en crear empreses i establir a persones al Principat. 

Comparteix a xarxes socials

Compartir en facebook
Compartir en twitter
Compartir en linkedin
Compartir en telegram
Compartir en whatsapp

Posts més recents