Compartir en facebook
Compartir en twitter
Compartir en whatsapp
Compartir en telegram

Impost de societats a Andorra o IS

Com ja vam comentar en el nostre article sobre els impostos a Andorra i en el de obrir una empresa al país, Un dels tributs més recents és el que grava els beneficis de les societats, ja que fins a 2011 no existia (Es va aprovar el 29 de desembre de 2010, Llei 95/2010) i fins al 2012 no va entrar en vigor.

Si bé l'impost de societats no hauria ni tan sols existir per absurd (ja que si grava només la part dels dividends eximint de l'impost reinversions, etc. és com un impost sobre la renda les activitats econòmiques, i si grava tot el benefici d'una societat està paralitzant l'activitat de l'negoci a l'gravar reinversions, adquisicions , etc.) a Andorra aquest impost és molt lleuger i respon a el procés d'homologació que va portar el país per poder obrir-se internacionalment i adaptar-se als nous temps.

Així doncs, avui explicarem què és aquest impost i com se sol aplicar, l'origen i el seu funcionament per al cas concret de el Principat d'Andorra. Un país que si bé ja no és un paradís fiscal sí que ofereix unes avantatges fiscals més que clares respecte als països del seu voltant, També en l'impost de societats i és una potent alternativa per a aquells emprenedors, siguin empresaris o inversors particulars, que estan farts de la ineficiència dels estats actuals i els negocis no depenen de la ubicació física o del territori.

Què és l'Impost de societats o IS?

L'impost de societats és un tribut directe imposat per una jurisdicció sobre els ingressos o el capital de les societats o entitats jurídiques anàlogues. Molts països imposen aquests impostos a nivell nacional, i es pot imposar un impost similar a nivell estatal o local. A aquest impost també se li sol cridar impost sobre el capital. Les associacions generalment no estan subjectes a aquest tipus de tribuos. L'impost de societats d'un país pot aplicar-se a:

 • Societats constituïdes al país
 • Corporacions que fan negocis al país amb ingressos d'aquest país
 • Empreses estrangeres que tenen un establiment permanent al país
 • Corporacions considerades residents a efectes fiscals al país

Els ingressos de l'empresa subjectes a impostos sovint es determinen de manera molt similar als ingressos imposables per a contribuents individuals o persones físiques. Encara que hi ha moltes maneres d'aplicar el gravamen, els països solen fer-ho generalment gravant a les corporacions sobre els seus guanys nets o gravant als accionistes quan la corporació paga un dividend. La taxa impositiva varia segons la jurisdicció i sol ser única i fixa.

Els guanys nets solen ser generalment el benefici net de l'estat financer amb modificacions i pot definir-se amb gran detall dins el sistema tributari de cada país. Quan es graven els dividends, es pot exigir a una corporació que retingui impostos abans que es distribueixi el dividend. A més, la majoria dels sistemes proporcionen regles específiques per a la tributació de l'entitat i / o els seus membres a l'finalitzar o dissoldre l'entitat.

Història i estructura de l'impost de societats

Formen l'estructura d'aquest impost les següents definicions:

 • Subjecte passiu: Constitueixen el subjecte passiu típic de l'impost les societats de capital, Que són entitats amb personalitat jurídica pròpia i responsabilitat limitada dels socis. Tot i que la majoria d'entitats mancades de personalitat jurídica queden fora de l'impost sol haver excepcions com els fons d'inversió i els plans de pensions, encara que normalment sigui amb l'aplicació un tipus de gravamen especial.
 • Base imposable: En el càlcul dels ingressos nets es resten dels ingressos bruts les despeses deduïbles, Tenint en compte la compensació de les pèrdues així com la valoració de les existències, les amortitzacions o deduccions per depreciació de l'actiu i les variacions patrimonials.
 • Tipus impositiu: Com hem dit anteriorment el tipus aplicable en els impostos sobre societats generalment és fix i no depèn de l'nivell base imposable, Constituint per tant un impost de caràcter proporcional. Tanmateix, és corrent l'existència de tipus de gravamen especials per a societats dedicades a activitats no lucratives. També hi ha a determinats països tipus de gravamen diferenciats per als beneficis distribuïts i per als no distribuïts.

Quant a la història, és més o menys similar a la relativa a l' Impost sobre la Renda de les Persones Físiques (IRPF). Als Estats Units, fins la Setzena Esmena es van promulgar diversos impostos sobre la renda i també sobre les corporacions, però duraven molt poc perquè es consideraven inconstitucionals. Aquesta Esmena de 1909 i ratificada el 1913 va disposar per sempre l'impost de societats com les disposicions corporatives dins de l'impost federal sobre la renda.

L'Impost sobre Societats a Andorra

Impost de societats a Andorra comparació vs Espanya
Impost de societats, Andorra i altres països del seu voltant

A Andorra l'Impost de Societats és el que grava la renda de les persones jurídiques andorranes amb independència de el lloc on s'hagi produït i sigui quina sigui la residència fiscal de l'pagador (mentre la persona jurídica o societat resideixi fiscalment a Andorra), i s'aplica sobre tot el territori de el Principat.

Així doncs, són obligats tributaris de l'impost els anomenats «societats» o «entitats» quan tinguin la seva residència en territori andorrà:

 • Les persones jurídiques
 • Les institucions d'inversió col·lectiva incloses en l'àmbit d'aplicació de la Llei 10/2008, de l'12 de juny, de regulació dels organismes d'inversió col·lectiva de dret andorrà
 • Entitats públiques i parapúbliques i de dret públic

D'altra banda, es consideren residents fiscals en territori andorrà les entitats que compleixin un dels següents:

 • Que s'hagin constituït d'acord amb les lleis de el Principat d'Andorra.
 • Que tinguin la seva domicili social al Principat d'Andorra.
 • Que tinguin la seva seu de direcció efectiva en territori de al Principat d'Andorra. A aquest efecte, s'entén que una entitat té la seva seu de direcció efectiva en territori de Principat quan radiquin o s'exerceixin la direcció general i el control de la producció del conjunt de les seves activitats o negocis.
 • Que hagin traslladat la seva residència a Andorra i des del moment en què s'hagi perfeccionat el trasllat del seu domicili a Andorra, d'acord amb el que determina la legislació mercantil.

Base de tributació

La base de tributació es calcula de manera general pel mètode de determinació directa, és a dir, corregint el resultat comptable obtingut d'acord amb la legislació, i el Pla General de Comptabilitat d'Andorra. Per a això es tenen en compte les amortitzacions, les pèrdues per deteriorament de valor dels elements patrimonials i certes provisions de passiu, valorant els elements patrimonials segons el preu d'adquisició o el cost de producció i el «valor normal de mercat» dels mateixos . Cal ressaltar que les bases de tributació negatives poden compensar les bases de tributació positives dels períodes impositius que concloguin en els deu anys posteriors.

Tipus impositiu de l'impost

El tipus general de gravamen per als obligats tributaris de l'impost de societats d'Andorra és de l' 10 per cent. No obstant això, el tipus de gravamen aplicable a les institucions d'inversió col·lectiva regulades per la Llei 10/2008, amb exclusió de les societats gestores, és de l'0 per cent.

Règims especials

Tot i això, hi ha uns règims especials que s'apliquen a una sèrie d'entitats que compleixen una sèrie de condicions i requisits. aquests règims especials actuen en la determinació de la base de tributació, Modificant-la.

Per exemple hi ha un règim especial per a «societats que realitzen explotació internacional d'intangibles o intervenen en el comerç internacional»I un altre per«societats de gestió i inversió financera intragrup«, Les quals complint certs requisits poden beneficiar d'una reducció de l'80 per cent de la base de tributació (equivalent a un tipus efectiu de l'2% sobre la base general).

També tenen un règim especial les societats cooperatives, les consolidacions tributàries (holdings) i les societats l'activitat és la tinença i manteniment de participacions en societats estrangeres (per això és tan avantatjós ser broker o trader a Andorra). A més, hi ha un altre règim especial d'amortització per a noves inversions. Recomanem per això tractar aquests temes amb bons professionals per a una òptima planificació fiscal amb estricte compliment de totes les lleis, com els associats d'Andorra Insiders.

Exempcions per evitar la doble imposició

Per tal de pal·liar la doble tributació de la mateixa renda, es realitzen exempcions sobre participacions en beneficis d'altres entitats internes i internacionals. Per exemple, si l'entitat rep dividends o participacions en beneficis procedents tant d'entitats residents o no residents fiscals a Andorra aquests beneficis queden exempts si (tot i que també tenen unes limitacions extra):

 • L'entitat no resident fiscal està subjecta, sense possibilitat d'exempció, a un impost sobre la renda de característiques similars a l'impost sobre societats de el Principat d'Andorra segons el que estableix amb la llei. Aquestes exempcions tenen validesa en tota la cadena d'entitats participades.
 • L'entitat resident fiscal a Andorra, està subjecta i no exempta a l'impost de societats.
 • El percentatge de participació, Directament o indirecta, en el capital, els fons propis, el patrimoni net o els drets de vot de l'entitat resident o no resident fiscal és igual o superior a el 5 per cent.

També es donen deduccions per creació de llocs de treball i per inversions en actius andorrans. Finalment cal destacar que els dividends obtinguts com a persones físiques d'entitats andorranes estan exemptes en l'IRPF sempre. poden obtenir més informació de l'IRPF aquí.

Període impositiu i meritació

El període impositiu coincideix amb l' exercici econòmic de l'entitat, si bé no pot excedir de dotze mesos i en cas que l'exercici social sigui superior, el període finalitza en el moment de concloure els dotze mesos. També s'acaba l'exercici quan s'extingeix l'empresa (cancel·lació registral) i quan es canvia la forma jurídica de l'entitat tal que afecti a aquest impost.

Pel que fa a la meritació de l'impost, es realitza l'últim dia de el període impositiu.

Pagaments a compte

Al mes de setembre els obligats tributaris hauran d'efectuar un pagament a compte de la liquidació corresponent a el període impositiu que estigui en curs l'1 de setembre, calculat com el percentatge de l' 50 per cent sobre la quota de liquidació de l'exercici immediatament anterior. El pagament a compte té la consideració de deute tributari.

Aquest pagament a compte es dedueix de la quota de liquidació a pagar després d'acabar el període impositiu. Quan, per efecte de l'pagament a compte, la quota diferencial sigui negativa, el ministeri encarregat de les finances de retornar l'excés.

Reduccions addicionals interessants

A més de les comentades anteriorment, hi ha dues reduccions per als nous negocis dignes de ser comentades. La primera és que el primer any d'aplicació de l'impost els obligats tributaris gaudeixen d'una reducció de l'50% de la quota de liquidació, Amb la qual cosa el tipus efectiu quedaria en el 5% respecte a la base imposable (beneficis).

La segona, d'altra banda, beneficia a pimes i microempreses. I és que per als obligats tributaris d'aquest impost que es constitueixin com nous empresaris d'una nova activitat empresarial o professional i que obtinguin uns beneficis inferiors a 100.000 euros, El tipus de gravamen aplicable durant els 3 primers anys d'activitat és:

 • El 5% per la part de la base de tributació compresa entre 0 i 50.000 euros.
 • El 10% de la base de tributació restant.

Conclusió i resum

Si bé la moral per gravar les rendes de persones jurídiques és bastant dubtosa per estar aquestes gestionades per persones físiques ia gravades (o que seran gravades en el futur), l'Impost de societats d'Andorra és molt atractiu, Lleuger i interessant. Si bé el tipus general és de l'10%, conté una enorme varietat de detalls que el fan encara més temptador i situen el tipus màxim de gravamen total d'impostos directes per a les persones físiques en el 10% de les rendes obtingudes.

No obstant això, aquests detalls han complir una sèrie de condicions i requisits que estableix la Llei, Tant la pròpia d'Principat com la internacional, que han de ser complerts amb estricte rigor. Per això recomanem sempre tractar el tema amb professionals en el sector i que ofereixin bons serveis legals, fiscals i comptables, Per assegurar l'òptima planificació fiscal en aquest estricte marge de la legislació.

Deixa un comentari

Impost de societats a Andorra o IS

Troba'ns a les xarxes

Sobre nosaltres

Andorra Insiders és una plataforma d'informació sobre Andorra gestionada per Abast Global, despatx professional andorrà d'assessorament de serveis legals, fiscals i comptables especialitzat en l'establiment de persones i negocis al Principat d'Andorra. Més informació aquí.

Comparteix a xarxes socials

Compartir en facebook
Compartir en twitter
Compartir en linkedin
Compartir en telegram
Compartir en whatsapp

Posts més recents